Previous Page  II / 382 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page II / 382 Next Page
Page Background

2

Suomi matkailumaa

Tämän kädessänne olevan kirjan parissa on tullut vietettyä nyt 25 vuotta, jonka aikana on maassamme tapahtunut monen-

moisia asoita; on liitytty Euroopan unioniin ja markka on muuttunut euroksi, muutama lamakin on käyty läpi tässä vuo-

sien saatossa. Matkailu on kuitenkin kehittynyt maassamme kaikesta huolimatta ja tarjoaa tänä päivänä ympärivuotisia

palveluitaan niin meille suomalaisille kuin myös maan rajojen ulkopuolelta tulleville.

On todettava että matkailu ilman tiestöä ei olisi meille mahdollista. Aluksi kulkuneuvoina olivat hevosten vetämät erilaiset

kärryt ja talvisin reet. Myöhemmin siirryttiin autoihin, jotka ovatkin sitten kehittyneet vuosikymmenien aikana niin, että

myös meillä ns. tavallisillakin ihmisillä on ollut mahdollista niitä hankkia. Tämä on mahdollistanut liikkumisen yli kyli-

en ja pitäjänrajojen. Tästä haluan antaa suuret kiitokset nyt jo lähes manan maille siirtyneille nais- ja miesveteraaneille.

Ilman heidän ja heidän lastensa, nyt jo eläkeikään tulevien, ponnisteluita ei tälläistä tieverkostoa olisi syntynyt.

Toivonkin että tämän päivän päättäjät pystyisevät edes ylläpitämään jo valmiiksi tehdyn tieverkoston. Säilyttääksemme

tasapuolisen vapaan liikkumisen kansalaisoikeutena, on ollut tärkeää että taitavat autojen ja polttoaineiden kehittäjät, ovat

ottaneet myös huomioon luontomme suojelemisen kehittäessään liikkumisvälineitämme. Mikäli päättäjämme näkevät

tämän tarpeelliseksi on meillä n. 10-15 vuoden päästä käytössämme lähes saasteettomat autot. Näin voimme taata, että

matkailun parissa yhä kasvava työntekijäjoukko säilyttää työpaikkansa. Näin he voivat tarjota meille toinen toistaan mie-

lenkiintoisempia matkailupalveluita niin pienillä kuin suurillakin paikkakunnilla.

Matkailu avartaa!

Taisto Ahjoharju

Vastaava päätoimittaja